فرودگاه مهرآباد
کد شعبه 264
آدرس فرودگاه مهرآباد - ترمینال 2 - جنب پارکینگ طبقاتی
خدمات کلیه خدمات ارزی و ریالی
تلفن 0098-21-44690072-4
فکس 0098-21-44690070