فرودگاه مهرآباد
کد شعبه 264
آدرس فرودگاه مهرآباد-پروازهای داخلی - ترمینال 2
خدمات کلیه خدمات ارزی و ریالی
تلفن 0098-21-44690070-4
فکس