حساب های سرمایه گذاری

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
مشتریان گرامی می‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واریز و به سهولت برداشت نمایند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (9 ماهه):
سپرده مذکور برای مدت 9 ماه تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب بیشتر از نرخ سود سپرده کوتاه مدت می باشد و حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه ، سه ماهه و یا در پایان دوره (سود در سررسید) با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت است. ضمنا اصل سپرده در سررسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید برای همان مدت قابل تمدید خواهد بود.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (6 ماهه):
سپرده مذکور برای مدت 6 ماه تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب، حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه ، سه ماهه و یا در سر رسید با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت و اصل سپرده نیز در سررسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید برای همان مدت قابل تمدید خواهد بود.

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک، دو، سه، چهار و پنج ساله
حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت به سپرده‌ای اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین (یک، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می نماید و از سود روز شمار آن که به صورت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یا سود در سر رسید پرداخت می گردد بهره مند می شود.

 

محاسبه نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری

 

×