مس
فروش/خرید 2.0426 2.0431
تغییرات +0.0041 +0.20%
بیشترین/کمترین 2.0385 2.0431
نیکل
فروش/خرید 3.5373 3.5395
تغییرات +0.0318 +0.91%
بیشترین/کمترین 3.5055 3.5395
آلومینیوم
فروش/خرید 0.6821 0.6823
تغییرات +0.0011 +0.17%
بیشترین/کمترین 0.6809 0.6823
روی
فروش/خرید 0.7779 0.7784
تغییرات +0.0027 +0.35%
بیشترین/کمترین 0.7750 0.7784
سرب
فروش/خرید 0.8420 0.8429
تغییرات +0.0027 +0.32%
بیشترین/کمترین 0.8393 0.8429
اورانیوم
فروش/خرید 2.0426 2.0431
تغییرات +0.0041 +0.20%


×