مس
فروش/خرید 2.2987 2.2996
تغییرات +0.0085 +0.37%
بیشترین/کمترین 2.2829 2.3030
نیکل
فروش/خرید 4.4581 4.4649
تغییرات +0.0363 +0.82%
بیشترین/کمترین 4.4059 4.4671
آلومینیوم
فروش/خرید 0.7046 0.7053
تغییرات -0.0029 -0.42%
بیشترین/کمترین 0.7019 0.7078
روی
فروش/خرید 0.8174 0.8181
تغییرات +0.0018 +0.22%
بیشترین/کمترین 0.8147 0.8197
سرب
فروش/خرید 0.7635 0.7653
تغییرات -0.0034 -0.44%
بیشترین/کمترین 0.7608 0.7671
اورانیوم
فروش/خرید 2.2987 2.2996
تغییرات +0.0085 +0.37%


×