مس
فروش/خرید 2.6026 2.6035
تغییرات +0.0000 +0.00%
بیشترین/کمترین 2.6026 2.6035
نیکل
فروش/خرید 5.4341 5.4386
تغییرات +0.0036 +0.07%
بیشترین/کمترین 5.4305 5.4386
آلومینیوم
فروش/خرید 0.7521 0.7526
تغییرات +0.0000 +0.00%
بیشترین/کمترین 0.7521 0.7526
روی
فروش/خرید 0.9119 0.9128
تغییرات +0.0000 +0.00%
بیشترین/کمترین 0.9119 0.9128
سرب
فروش/خرید 0.7958 0.7962
تغییرات 0.0000 0.00%
بیشترین/کمترین 0.7958 0.7962
اورانیوم
فروش/خرید 2.6026 2.6035
تغییرات +0.0000 +0.00%


×