مس
فروش/خرید 2.6831 2.6838
تغییرات +0.0176 +0.66%
بیشترین/کمترین 2.6505 2.6959
نیکل
فروش/خرید 5.2541 5.2564
تغییرات +0.0302 +0.58%
بیشترین/کمترین 5.2035 5.2806
آلومینیوم
فروش/خرید 0.7849 0.7852
تغییرات +0.0087 +1.12%
بیشترین/کمترین 0.7724 0.7886
روی
فروش/خرید 1.2800 1.2807
تغییرات +0.0228 +1.81%
بیشترین/کمترین 1.2498 1.2862
سرب
فروش/خرید 1.0761 1.0774
تغییرات +0.0252 +2.40%
بیشترین/کمترین 1.0489 1.0781
اورانیوم
فروش/خرید 2.6831 2.6838
تغییرات +0.0176 +0.66%


×