مس
فروش/خرید 2.1671 2.1673
تغییرات -0.0113 -0.52%
بیشترین/کمترین 2.1562 2.1796
نیکل
فروش/خرید 4.1799 4.1844
تغییرات -0.0358 -0.85%
بیشترین/کمترین 4.1322 4.2388
آلومینیوم
فروش/خرید 0.7336 0.7338
تغییرات +0.0014 +0.19%
بیشترین/کمترین 0.7309 0.7357
روی
فروش/خرید 0.9423 0.9428
تغییرات +0.0032 +0.34%
بیشترین/کمترین 0.9301 0.9432
سرب
فروش/خرید 0.7837 0.7843
تغییرات +0.0002 +0.03%
بیشترین/کمترین 0.7762 0.7843
اورانیوم
فروش/خرید 2.1671 2.1673
تغییرات -0.0113 -0.52%


×