مس
فروش/خرید 2.1428 2.1430
تغییرات +0.0144 +0.68%
بیشترین/کمترین 2.1188 2.1537
نیکل
فروش/خرید 3.8034 3.8056
تغییرات +0.0106 +0.28%
بیشترین/کمترین 3.7701 3.8450
آلومینیوم
فروش/خرید 0.7017 0.7019
تغییرات +0.0017 +0.25%
بیشترین/کمترین 0.6954 0.7045
روی
فروش/خرید 0.8611 0.8613
تغییرات +0.0123 +1.45%
بیشترین/کمترین 0.8440 0.8665
سرب
فروش/خرید 0.7725 0.7729
تغییرات +0.0102 +1.34%
بیشترین/کمترین 0.7577 0.7743
اورانیوم
فروش/خرید 2.1428 2.1430
تغییرات +0.0144 +0.68%


×