مس
فروش/خرید 2.7442 2.7447
تغییرات +0.0111 +0.41%
بیشترین/کمترین 2.7442 2.7705
نیکل
فروش/خرید 6.0517 6.0630
تغییرات +0.0975 +1.64%
بیشترین/کمترین 5.9542 6.1152
آلومینیوم
فروش/خرید 0.8097 0.8102
تغییرات +0.0061 +0.76%
بیشترین/کمترین 0.8036 0.8152
روی
فروش/خرید 1.0381 1.0390
تغییرات +0.0207 +2.04%
بیشترین/کمترین 1.0174 1.0436
سرب
فروش/خرید 0.9474 0.9479
تغییرات +0.0152 +1.63%
بیشترین/کمترین 0.9322 0.9506
اورانیوم
فروش/خرید 2.7442 2.7447
تغییرات +0.0111 +0.41%


×