مس
فروش/خرید 2.7811 2.7817
تغییرات +0.0145 +0.52%
بیشترین/کمترین 2.7584 2.7829
نیکل
فروش/خرید 5.7432 5.7478
تغییرات -0.0227 -0.39%
بیشترین/کمترین 5.7069 5.8453
آلومینیوم
فروش/خرید 0.7830 0.7832
تغییرات +0.0005 +0.06%
بیشترین/کمترین 0.7798 0.7834
روی
فروش/خرید 1.0117 1.0132
تغییرات +0.0206 +2.08%
بیشترین/کمترین 0.9910 1.0144
سرب
فروش/خرید 0.8937 0.8960
تغییرات -0.0017 -0.19%
بیشترین/کمترین 0.8921 0.8964
اورانیوم
فروش/خرید 2.7811 2.7817
تغییرات +0.0145 +0.52%


×