مس
فروش/خرید 2.3957 2.3962
تغییرات +0.0611 +2.62%
بیشترین/کمترین 2.3454 2.4043
نیکل
فروش/خرید 4.7066 4.7088
تغییرات +0.1157 +2.52%
بیشترین/کمترین 4.5909 4.7451
آلومینیوم
فروش/خرید 0.7214 0.7218
تغییرات +0.0200 +2.85%
بیشترین/کمترین 0.7014 0.7227
روی
فروش/خرید 0.7930 0.7937
تغییرات +0.0481 +6.45%
بیشترین/کمترین 0.7449 0.7966
سرب
فروش/خرید 0.7855 0.7864
تغییرات +0.0308 +4.09%
بیشترین/کمترین 0.7546 0.7898
اورانیوم
فروش/خرید 2.3957 2.3962
تغییرات +0.0611 +2.62%


×