مس
فروش/خرید 2.2914 2.2919
تغییرات +0.0491 +2.19%
بیشترین/کمترین 2.2348 2.3023
نیکل
فروش/خرید 4.2685 4.2707
تغییرات +0.0839 +2.01%
بیشترین/کمترین 4.1483 4.3115
آلومینیوم
فروش/خرید 0.7596 0.7600
تغییرات +0.0080 +1.07%
بیشترین/کمترین 0.7481 0.7630
روی
فروش/خرید 0.8757 0.8760
تغییرات +0.0165 +1.92%
بیشترین/کمترین 0.8572 0.8830
سرب
فروش/خرید 0.8137 0.8139
تغییرات +0.0226 +2.86%
بیشترین/کمترین 0.7879 0.8159
اورانیوم
فروش/خرید 2.2914 2.2919
تغییرات +0.0491 +2.19%


×