مس
فروش/خرید 2.0965 2.0970
تغییرات -0.0020 -0.10%
بیشترین/کمترین 2.0906 2.1051
نیکل
فروش/خرید 4.5170 4.5193
تغییرات -0.0491 -1.08%
بیشترین/کمترین 4.5011 4.5843
آلومینیوم
فروش/خرید 0.7344 0.7347
تغییرات +0.0039 +0.53%
بیشترین/کمترین 0.7299 0.7372
روی
فروش/خرید 1.0167 1.0171
تغییرات -0.0135 -1.31%
بیشترین/کمترین 1.0139 1.0361
سرب
فروش/خرید 0.9036 0.9038
تغییرات -0.0047 -0.52%
بیشترین/کمترین 0.9006 0.9155
اورانیوم
فروش/خرید 2.0965 2.0970
تغییرات -0.0020 -0.10%


×