مس
فروش/خرید 2.3704 2.3720
تغییرات -0.0308 -1.28%
بیشترین/کمترین 2.3449 2.4099
نیکل
فروش/خرید 4.9638 4.9820
تغییرات -0.0983 -1.94%
بیشترین/کمترین 4.9396 5.1233
آلومینیوم
فروش/خرید 0.7276 0.7291
تغییرات -0.0081 -1.10%
بیشترین/کمترین 0.7248 0.7377
روی
فروش/خرید 0.8875 0.8879
تغییرات -0.0066 -0.74%
بیشترین/کمترین 0.8819 0.8991
سرب
فروش/خرید 0.7697 0.7707
تغییرات -0.0051 -0.65%
بیشترین/کمترین 0.7632 0.7764
اورانیوم
فروش/خرید 2.3704 2.3720
تغییرات -0.0308 -1.28%


×