مس
فروش/خرید 2.0894 2.0903
تغییرات -0.0318 -1.50%
بیشترین/کمترین 2.0853 2.1243
نیکل
فروش/خرید 3.8979 3.9024
تغییرات -0.0272 -0.69%
بیشترین/کمترین 3.8570 3.9841
آلومینیوم
فروش/خرید 0.6551 0.6556
تغییرات -0.0005 -0.08%
بیشترین/کمترین 0.6526 0.6601
روی
فروش/خرید 0.7132 0.7134
تغییرات -0.0009 -0.13%
بیشترین/کمترین 0.7075 0.7180
سرب
فروش/خرید 0.7285 0.7295
تغییرات -0.0011 -0.16%
بیشترین/کمترین 0.7251 0.7353
اورانیوم
فروش/خرید 2.0894 2.0903
تغییرات -0.0318 -1.50%


×