سپرده نوید پنج ساله

   سپرده سرمایه گذاری نوید 5 ساله بانک پاسارگاد :

 

سپرده سرمایه گذاری نوید 5 ساله بانک پاسارگاد، یک سپرده 5 ساله است که سود آن در سر رسید پرداخت خواهد شد. امکان استرداد وجه سپرده به صورت فقراتی یا کلی در هر زمان وجود دارد ، با این ویژگی که سود مبلغ استردادی با توجه به مدت ماندگاری، متناظر با نرخ سود مقاطع زمانی 5 ماهه طبق جدول زیر، به صورت روز شمار بدون کسر جریمه محاسبه و پرداخت می گردد.

 

 شرایط سپرده سرمایه گذاری نوید 5 ساله بانک پاسارگاد:

اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به افتتاح این حساب به صورت فقراتی (ضریبی از 500،000 ریال) اقدام نمایند. سپرده نوید 5 ساله این امکان را برای سپرده گذار فراهم می آورد که در صورت بستن سپرده به بیشترین سود ممکن (نرخ سود مقاطع 5 ماهه ) دست یابد. به این ترتیب که سپرده گذار در هر مقطعی از زمان می تواند نسبت به استرداد وجه سپرده خود به صورت کلی یا فقراتی با نرخ سود متناظر مقاطع 5 ماهه (بدون کسر جریمه) اقدام نماید. به عبارت دیگر چنانچه سپرده گذار در فاصله بین دو مقطع زمانی اقدام به بستن سپرده خود نماید ، در این صورت برای مدت بیش از مقطع سپری شده ، سود متناظر با مقطع قبلی محاسبه و پرداخت می گردد.

شرط تعلق سود به این نوع سپرده، مفتوح بودن آن حداقل به مدت یک ماه می باشد. چنانچه سپرده گذار بعد از گذشت یک ماه و قبل از 5 ماه اقدام به استرداد قسمتی از وجه سپرده و یا بستن حساب نماید، سود سپرده مزبور حسب مدت بر اساس نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت محاسبه و قابل پرداخت می باشد.

 
 
دوره سپرده (به ماه)   درصد نرخ سود سالانه  درصد نرخ سود در مقطع
5 ماه  10.17 4.24
10ماهه  15.69 13.08
15 ماهه 21.95 27.43
 20ماهه 23.08 38.47
 25ماهه 24.22 50.46
 30ماهه 25.40 63.49
35 ماهه 26.62 77.63
 40ماهه 27.90 93
45 ماهه 29.25 109.69
50 ماهه 30.68 127.82
55 ماهه 32.18 147.51
 60ماهه 36 180

 

 

×